บุคลากร

นายสังคม เภสัชมาลา

ครู คศ.3

นางภควรรณ จิตรโคตร

ครู คศ.2

นายธีระ ประดับค่าย

ครู คศ.1

นายปุรเชษฐ์ ขำหินตั้ง

ครู คศ.1