ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1) ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโสกรัง ตั้งอยู่เลขที่ 161 หมู่ที่ 7 บ้านโสกรัง

ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36210

โทรศัพท์ 081-0679037

1.2) สังกัด ( / ) สพฐ. ( ) สช. ( ) กทม. ( ) มท. ( ) อื่นๆ ระบุ...................

1.3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

1.4) เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ก่อนประถมศึกษา ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6

1.5) เขตพื้นที่บริการการศึกษา บ้านโสกรัง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

2.1) ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายบรรพต วาทโยธา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท

ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ 3 ธ.ค. 2551 จนถึงปัจจุบัน

2.2) ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง) ไม่มี

2.3) สภาพปัจจุบันโรงเรียนบ้านโสกรัง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่บ้านโสกรัง หมู่ที่ 6

ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิรหัสไปรษณีย์ 36210

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมู่บ้านในเขตบริการ 1 หมู่บ้าน คือ บ้านโสกรัง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ เป็นชุมชนชนบท ถนนลูกรัง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

(ทำนา, ทำสวน, ทำไร่) รับจ้าง ค้าขาย ตามลำดับ มีฐานะค่อนข้างยากจน เนื่องจากประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมตามฤดูกาล ประชากร ส่วนหนึ่งย้ายถิ่นฐานไปทำงานต่างจังหวัด และอีกส่วนหนึ่ง

จะออกไปทำงานรับจ้างตัดอ้อยที่ต่างจังหวัด หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวสิ้นสุดลง การคมนาคมค่อนข้าง

ลำบาก ถนนลูกรัง

ลักษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ มีประชากรประมาณ 1,000 คน ประชากรในเขตบริการ

นับถือศาสนาพุทธ ส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรม ถึงแม้สภาพเศรษฐกิจของชุมชนจะยากจน

แต่ชุมชนก็มีความสัมพันธ์ที่ดีและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษากับสถานศึกษา

เป็นอย่างดียิ่ง มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา

2.4) ประวัติ โรงเรียนบ้านโสกรัง

โรงเรียนบ้านโสกรัง เปิดทำการสอน ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2500 เป็นต้นมาเปิดสอน

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดโสภณศาลาวาส ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้าน

โสกรัง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

และเดือนพฤษภาคม 2536 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาลชนบท (อนุบาล 1) เป็นปีแรก

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโสกรัง ตั้งอยู่เลขที่ 161 หมู่ที่ 7 บ้านโสกรัง ตำบลหนองบัวแดง

อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายบรรพต วาทโยธา

เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

.................................................