บุคลากร


นายสังคม  เภสัชมาลา
ครู คศ.3


นายธีระ  ประดับค่าย
ครู คศ.1นางภควรรณ  จิตรโคตร
ครู คศ.2


นายปุรเชษฐ์  ขำหินตั้ง
ครู  คศ.1